Hvordan sikres god medicinhåndtering for sårbare ældre?

Bemærk: Ansøgningsfristen var den 1. oktober kl. 13.00

Hvad sker der, når man opstarter og administrerer medicin til ældre mennesker i plejesektoren? Hvordan samarbejder man med ældre mennesker om deres medicin, hvis de samtidig har syns- eller hørenedsættelse? Vi efterspørger mere viden om de mange problematikker, der følger med ældres brug af medicin.

VELUX FONDEN har afsat en pulje til fremme af forskning i ældres brug af medicin. Formålet er at skabe grundlag for implementering af løsninger, som minimerer dilemmaer og uhensigtsmæssig brug af medicin hos sårbare ældre.

Hvad sker der i praksis?

I år ønsker vi interessetilkendegivelser med fokus på interventioner i den kommunale plejesektor, fx vedrørende akuttilbuddene, overgange mellem sektorer eller utilsigtede hændelser i medicinhåndteringen. Målgruppen for projekterne er sårbare ældre (72 år eller ældre). 

Samarbejde med praksismiljøer, patienter og pårørende er en forudsætning

Det er en forudsætning, at almen praksis og/eller kommuner aktivt indgår i projektet. Det er tillige en forudsætning, at patienter og/eller pårørende involveres aktivt i alle dele af forskningsprocessen.

Siden 2015 har ‘brugerinddragelse’ været et nøgleord i VELUX FONDENs bevillinger, så syge ældre og deres pårørende bidrager med viden til forskningen. Læs mere om brugerinddragelse.

Det ideelle projekt

 • Genererer resultater, der kan skabe afsæt for konkrete og anvendelige løsninger, der sikrer en hensigtsmæssig medicineringspraksis.
 • Har høj forskningsmæssig standard og kan publiceres i anerkendte videnskabelige tidsskrifter og har en konkret plan for formidling til danske sundhedsprofessionelle.
 • Baserer sig på velbeskrevet involvering af patienter og/eller pårørende i hele forskningsprocessen, og gerne i udarbejdelsen af interessetilkendegivelsen.
 • Inkluderer et tværsektorielt samarbejde med fx kommuner og almen praksis, der er aktivt involveret i projektet allerede ved udarbejdelse af interessetilkendegivelsen. 
Det kan du søge støtte til

Budgetrammen for projekterne er maksimalt 2 mio. kr. med en projektperiode på 1 – 3 år til:

 • finansiering af lønudgifter, især til juniorforskere samt til projektrelaterede udgifter.
 • projektledelse i praksissektoren efter nærmere redegørelse for behovet.
 • udlandsophold og max kr. 25.000 til konferencedeltagelse.

Der kan ikke søges om midler til ph.d. -afgift eller supervision 

Ansøgningsproces

I første omgang efterspørger VELUX FONDEN en interessetilkendegivelse på max 2-3 sider (brug skabelon).

Interessetilkendegivelserne vil blive vurderet af en fagjury og skal indsendes senest torsdag den 1. oktober 2020 kl. 13.00. Efter første vurdering og evt. dialog inviteres udvalgte ansøgere til at indsende en fuld ansøgning. Der ønskes projektstart senest i sommeren 2021. 

DET STØTTER VI IKKE
 • Hovedansøger kan kun indsende én interessetilkendegivelse og medansøgere kan max deltage i to interessetilkendegivelser.
 • Genfremsendelse af projektideer der allerede har været vurderet af juryen.
 • Udgifter til ph.d. -afgift og supervision.
 • Udgifter til konferencedeltagelse over kr. 25.000. 
 
Kontakt: