VELUX FONDEN støtter sociale indsatser i Danmark med fokus på borgere i en socialt udsat position, fællesskaber og metodeudvikling.

Alle skal være del af et fællesskab

Det er ambitionen bag VELUX FONDENs støtte til ngo’er, frivillige organisationer, kommuner og andre, der arbejder med at udvikle nye metoder til at hjælpe udsatte borgere - både børn, unge, voksne og ældre - ind i stærke fællesskaber.

Hent pjece om de sociale indsatser i Danmark.  

I 2020 har vi afsat 55 mio. kr. til området. Vi har særligt fokus på:

  • Forældreinvolvering
  • Frivillige fællesskaber for unge og voksne
  • Ældre som lokalsamfundsressource.

På det sociale område støtter vi projekter, der giver udsatte borgere – fra barn til voksen - mulighed for at deltage aktivt i samfundets fællesskaber.

Målet med konstruktive fællesskaber er at styrke den enkeltes handlekraft på vej mod fx uddannelse, beskæftigelse eller et mere selvhjulpent liv samt at bidrage til et samfund med plads til mangfoldighed og stærk sammenhængskraft.

Det er et selvstændigt mål at styrke og bidrage til fortsat udvikling i det sociale arbejde. Vi har derfor særligt fokus på at støtte projekter, der arbejder med metodeudvikling – systematisk arbejde med nye veje og metoder til at få udsatte borgere ind i samfundets fællesskaber. Til gavn for borgerne og for at få fælles viden om, hvad og hvilke metodiske tilgange og handlinger, der virker for hvem.

Vi støtter større afgrænsede projekter indenfor tre temaer:

Børn og familier

Metodeudvikling af helhedsorienterede familieindsatser, der kan øge udsatte børns trivsel

Fonden støtter udsatte børns trivsel gennem helhedsorienteret socialt arbejde med familier. Målet er først og fremmest at styrke børnenes trivsel gennem indsatser, der har hele familiens samlede situation i fokus.

Udover et helhedssyn på familien, er en helhedsorienteret familieindsats kendetegnet ved at være koordineret på tværs af kommune og civilsamfundsorganisationer, som både sammen og komplementært tilbyder rådgivning og støtte til familierne.

I 2019 og 2020 har vi blandt andet fokus på:

Udvikling af metoder til forældreinvolvering

Målet er at styrke børns trivsel gennem forældreinvolvering, der skaber større sammenhæng mellem børnenes liv i og udenfor hjemmet. Det kan være indsatser, der klæder forældre på til at involvere sig i børnenes fritidsliv, trivsel i skolen, muligheder for fritidsjob eller sociale og personlige udvikling. 

Ansøgningsfristen til projekter var i april 2020. 

Unge og voksne

Metodeudvikling af sociale indsatser, der styrker udsatte unge og voksnes deltagelse i konstruktive fællesskaber 

Fonden støtter sociale indsatser, der styrker udsatte unge og voksnes evne til at mestre eget liv.

I 2019 og 2020 har vi blandt andet fokus på:

Netværk for voksne med lettere psykiske lidelser

Antallet af voksne med psykiske vanskeligheder stiger og kommunerne mangler forebyggende tilbud. Vi støtter derfor indsatser, hvor frivillige organisationer eventuelt i samarbejde med det offentlige udvikler nye metoder til at skabe netværk for psykisk sårbare voksne, der forsøger at fastholde et normalt arbejds- og familieliv.

Konstruktive fællesskaber for alle

Rummelige og frivillige fællesskaber kan være en del af svaret på, hvordan unge og voksne i en social udsat position kan deltage i samfundet, fremfor at føle sig på kanten af det. Derfor har vi fokus på indsatser, der udvikler nye metoder til at hjælpe unge og voksne ind i frivillige fællesskaber, hvor de kan være med og bidrage med en aktiv indsats.

Ældre

Metodeudvikling af indsatser, der engagerer ældre i frivilligt arbejde og styrker deres rolle i udviklingen af lokalsamfund

Fonden støtter sociale indsatser, hvor ældre påtager sig en aktiv rolle i frivilligt arbejde, der bringer deres ressourcer i spil og opretholder deres handlekraft. Til gavn for den ældre og ofte også til gavn for sammenhængskraft og bæredygtighed i lokalsamfundet.

Vi håber samtidig at bidrage til at forebygge og undgå ensomhed, isolation og psykisk sygdom blandt ældre.

Vi støtter ikke: Byggeri/renovering, driftsopgaver eller opgaver, der falder ind under det offentliges forpligtelser. Forskningsprojekter. Privatpersoner og kommercielle virksomheder. Læs mere om, hvilke aktiviteter VELUX FONDEN generelt ikke støtter.

Næste ansøgningsfrist 

Den 1. oktober 2020 havde vi deadline for ansøgninger til sociale indsatser med fokus på konstruktive fællesskaber og metodeudvikling under de tre temaer. I denne ansøgningsrunde efterlyste vi pga. COVID-19 særligt projekter, der udvikler nye metoder til, hvordan digitale løsninger kan understøtte og supplere eksisterende konstruktive fællesskaber og andre metodiske tilgange ift. arbejdet med  grupper i en socialt udsat position herunder fx relationsarbejdet. 

Vi åbner igen for ansøgninger i slutningen af oktober 2020 med ansøgningsfrist i februar 2021.

Arbejdsgruppe for sociale indsatser i Danmark

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har nedsat et antal arbejdsgrupper, som skal medvirke til, at fondenes uddelingsaktiviteter sker på et fagligt, solidt og på anden vis mønsterværdigt grundlag. Læs mere om arbejdsgruppernes opgaver, governance mv. 

Medlemmer af arbejdsgruppen for sociale indsatser
  • Birgitte Mazanti, centerleder i Center for Boligsocial Udvikling, eksternt medlem
  • Erik Michael Darre, bestyrelsesmedlem i VELUX FONDEN
  • Helle Linnet, social- sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør, formand for foreningen af social, sundheds og arbejdsmarkedschefer i Danmark ( FSD), formand for Socialt Udviklingscenter SUS
  • ​Leif Olsen, seniorforsker VIVE, cand.scient.soc., ph.d.

Projekter vi har støttet

Gennem tiden har vi støttet mere end knap 200 projekter på det sociale område med i alt godt 585 mio. kr. Få inspiration fra projekter, vi har støttet i cases herunder eller ved at søge blandt alle projekter:

Søg blandt alle projekter

Rummelige frivillige fællesskaber

Syv projekter arbejder på forskellig vis med at afprøve nye metoder til at nedbryde barrierer for, at socialt udsatte voksne kan være med og bidrage i frivillige fællesskaber.

Etablering og udvikling 

af brandkadetkorps

VELUX FONDEN og TrygFonden har siden 2014 støttet brandkadetkorps over hele landet. 

Kontakt os

Vi vil altid gerne tage en uddybende snak om et muligt projekt. Så kontakt os gerne inden du sender os en interessetilkendegivelse eller ansøgning.

Vibeke Lybecker
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 80 69 80
Stine Weiersøe Villadsen
Fondsrådgiver, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 92 43 90 62
Conni E. Foght
Programkoordinator, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 82 75 62